Vybudování téměř 34 kilometrů nové kanalizační sítě v obcích Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice a Nížkovice na Vyškovsku a stavba společné ČOV v Hodějicích je v souhrnu projekt dobrovolného svazku obcí Ligary.

Vybudovali jsme oddílnou kanalizační síť, což znamená, že jsme ponechali původní stoky a doplnili novými stokami splaškové kanalizace. Ponechané části původního kanalizačního systému nyní slouží pro odvedení dešťových vod.

V převážné časti intravilánu obcí je gravitační kanalizace. Vzhledem ke konfiguraci terénu je součástí systému 11 čerpacích stanic v nejnižších místech povodí stok. Celý systém je možné řídit a sledovat za pomocí počítače z velína umístěného na ČOV.

Architektonicky byla stavba čistírny odpadních vod navržena tak, aby se vhodně začlenila do krajiny, ale zároveň byla odolná vůči vyplavení při povodních až na úrovni stoleté vody. Kapacita ČOV byla navržena pro 4 600 ekvivalentních obyvatel. Součástí projektu byla realizace výstavby technologické linky čištění odpadních vod v sestavě mechanického a biologického čištění.

Celkové náklady stavby dosáhly 352 mil. Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Jihomoravského kraje a zdrojů investora, Dobrovolného svazku obcí LIGARY.

Základní informace
Finanční objem 352 milionů Kč
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2016
Investor Dobrovolný svazek obcí Ligary s dotační podporou
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení