Úvod > Skupina OHL

Skupina OHL

OHL je mezinárodní skupina pro stavební činnost, stavební koncese a služby. Je jednou z největších stavebních společností ve Španělsku.

Členové Skupiny OHL  úspěšně poskytují profesionální stavebnické služby na národní i mezinárodní úrovni více než 100 let. V posledních letech se OHL Group dynamicky rozrostla a její mezinárodní aktivity z ní učinily jednu z největších mezinárodních skupin. V současnosti působí ve dvacítce zemí na čtyřech světových kontinentech.

Předmět činnosti Skupiny OHL

Hlavním předmětem činnosti OHL Group  je výstavba a koncese na provozování dopravní infrastruktury.

Ve stavebnictví OHL úspěšně působí při výstavbě dopravní infrastruktury (silnice, železnice, přístavy a letiště), vodohospodářských staveb (přehrady, akvadukty a kanály), potrubní přepravy (plynovody, ropovody), ekologických staveb (odsolovací zařízení, čističky odpadních vod), energetických staveb (hydroelektrárny, zařízení pro výrobu energie z alternativních zdrojů) a rezidenčních i nerezidenčních budov (nemocnice, administrativní budovy, sportovní centra, školy).

Zároveň OHL zajišťuje údržbu těchto staveb a renovace či rekonstrukce mnoha dalších.

Na základě koncesí se společnost podílí na výstavbě, správě a provozu dálnic, obchodních přístavů, letišť a železnic.

Profesionalita Skupiny OHL

Společnost má všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci svých projektů a nabízí kompletní spektrum činností s tím spojených, jako jsou studie proveditelnosti, inženýring a zpracování projektové dokumentace, výstavbu, údržbu i následný provoz dokončeného díla. Připravuje analýzy financování projektů a díky svému finančnímu zázemí se často podílí na finančních zdrojích, potřebných pro jejich realizaci. 

OHL má  k dispozici vysoce kvalifikovaný personál a nejmodernější technické vybavení. Je schopna splnit jakýkoli požadavek svých zákazníků. Jednou z priorit OHL je udržitelný rozvoj. Proto skupina uplatňuje nejmodernější způsoby řízení a realizuje své aktivity s respektem k životnímu prostředí

Vybrané dokumenty Skupiny OHL

HLÁŠENÍ COMPLIANCE

Formulář (ve španělském, případně anglickém jazyce) k vyplnění naleznete zde.
 Český překlad pokynů k vyplnění formuláře. (947.7 kB, Adobe Acrobat dokument) VYPLŇUJTE V ČESKÉM JAZYCE!

Reference

Skupina OHL má ve svém rejstříku provedených prací množství silnic, mostů, přehrad, vodních cest, kanálů, ale i tunelů, železničních komunikací, ropovodů či plynovodů. Může se pochlubit pozemními, dopravními, ale i bytovými či nebytovými stavbami:

 • dálnice, parkoviště,
 • elektrárny,
 • nemocnice,
 • komerční plochy,
 • administrativní budovy,
 • školy, sportovní haly aj.

Cíle skupiny OHL Group

Skupina OHL  jako společnost zaměřená na stavebnictví s diverzifikovanou činností je charakterizována vysokým potenciálem růstu. Jejím hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života obyvatel a vytvářet hodnoty v podmínkách ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti s přihlédnutím ke konkrétním zájmům a požadavkům investorů, zákazníků, pracovního kolektivu Skupiny a týmu lidí a institucí zainteresovaných na jejím řádném fungování.

Obchodní strategie Skupiny OHL

Korporátní strategie OHL

 • Kontinuita růstu domácího stavitelství, zejména v oblasti inženýrských staveb a pozemního stavitelství orientovaného na nebytovou výstavbu.
 • Růst mezinárodního stavitelství, které se při získávání zakázek striktně řídí pečlivým výběrem a maximální prozíravostí při uzavírání smluv.
 • Konsolidace obchodní aktivity Koncesní společnosti, což je jedna z nejvýznamnějších divizí Skupiny, tvůrce největší části EBITDA a zároveň hlavní investor Skupiny.
 • Posílení aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. OHL chce upevnit svou vůdčí pozici v mezinárodním měřítku zejména prostřednictvím dalších koncesí na odsolování mořské vody použitím inverzní osmózy a budování staveb na úpravu a čištění odpadních vod.
 • Kontinuita developerských aktivit zejména v turisticky a historicky významných oblastech.
 • Podpora projekčního oddělení skupiny, soustředěného v Průmyslové divizi. Využití synergického efektu s ostatními divizemi a pokrok ve strategii diversifikace.

Strategie OHL

Zaměřuje se na pečlivé dodržování pravidel korporátního řízení, aplikaci principů maximální transparentnosti v obchodních vztazích a ve vztazích mezi akcionáři. Dále na udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

 • Korporátní odpovědnost OHL se uvádí do praxe prostředním závazku trvalého zlepšování, inovace a pokroku, transparentní informovanosti, racionální a vyvážené integrace různorodých prvků ze všech oblastí působnosti s cílem standardizace komunikace při styku se zájmovými skupinami.
 • Ekonomické řízení založené na zlepšování produktivity, růstu investic a diferenciace rizika prostřednictvím územní expanze má příznivý dopad na místní zájmové skupiny a prostředí, v němž rozvíjí své aktivity, neboť podporuje místní podnikatelský sektor a vytváří pracovní místa.
 • Řádné hospodaření zahrnuje odpovědnost, efektivnost a transparentnost ze strany řídicích orgánů firmy. Skupina OHL přináší proveditelná řešení, přijímá nové organizační modely a s péčí zdokonaluje formy chování a komunikace se svými investory a akcionáři.
 • V roce 2004 se Skupina OHL se připojila k Mezinárodní úmluvě Spojených národů tím, že se stala zakládajícím členem španělské asociace členů této úmluvy, nazvané ASEPAM. Od té doby propaguje plnění principů lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. V roce 2006 obnovila OHL svůj závazek účinně šířit všech 10 zásad Mezinárodní úmluvy.
 • Odpovědnost OHL vůči vlastním zaměstnancům se zaměřuje na vytváření bezpečných a stabilních pracovních podmínek a pracovních míst, dále na podporu profesního i osobnostního růstu a na podporu různorodých a rovnoprávných pracovních příležitostí.
 • Sociální odpovědnost OHL se projevuje v důsledném plnění role Skupiny jakožto organismu, který je nedílnou součástí svého okolí. Plán sociální akce vychází z celonárodního konceptu. Za hranicemi Španělska Skupina přispívá ke zlepšování kvality životních podmínek v zemích svého stálého i dočasného působení. OHL od počátku dodržuje svůj významný závazek podporovat výtvarné a scénické umění a kulturu obecně.
 • Ekologická odpovědnost a úsilí o zachování životního prostředí představují konstantu všech činností Skupiny OHL. Skupina provádí všechny své aktivity v souladu se systémem řízení ochrany životního prostředí. V roce 2007 se Skupina rozhodla posílit svůj závazek bojovat proti klimatickým změnám a v rámci strategie vypracovala krátko-, středně- a dlouhodobá opatření.
 • Trvalá sázka na jakost a excelenci všech aktivit Skupiny umožňuje OHL udržet vysoký stupeň vnitřní náročnosti, která zajišťuje spokojenost zadavatelů díky plnění legislativních a smluvních požadavků v míře, která přesahuje jejich očekávání.
 • Inovace a technologický rozvoj jsou v OHL považovány za jeden ze základních pilířů pro dosažení vyšší ekonomické efektivity a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti v rámci respektu k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.
 • Skupina OHL si je velmi dobře vědoma nutnosti zapojit všechny své spolupracovníky včetně dodavatelů a subdodavatelů do práce spojené se šířením hodnot, pozitivních praktik a modelů chování vlastních OHL při provádění svých činností a poskytování služeb.

 
 
vyrobila Omega Design
 
Depfporn.com (depfile.com) - Download Free Porn from Depfile