Úvod > O společnosti > Profil společnosti > Životní prostředí

OHL ŽS a životní prostředí


Vztah společnosti k ochraně životního prostředí je popsán řídící normou společnosti „Řád ekologie“„ŘNS Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů a dopadů“, která řeší environmentální aspekty a dopady společnosti vzhledem k  realizovaným procesům společnosti. Pro jednotlivé stavební projekty jsou na základě systému EMS a uvedených směrnic zpracovávány Plány EMS staveb, které odrážejí konkrétní požadavky projektů na ochranu ŽP. Všechny tyto interní dokumenty vycházejí z potřeby dodržení požadavků právních předpisů shrnutých v „Registru právních požadavků“ a závazků vyplývajících z certifikovaných systémů EMS a EMAS.

Situace ve společnosti je ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí následující:

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je zajišťováno v souladu s interní řídící normou společnosti „Řád ekologie“ ekologem společnosti, jmenovanými pracovníky odpadového hospodářství a  vedoucími zaměstnanci na jednotlivých projektech či organizačních jednotkách. O produkci odpadů je vedena průběžná evidence v místě vzniku odpadů a celková evidence v databázi programu EVI 8. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je dle Řádu ekologie zajišťováno pověřenými zaměstnanci a osobami odpovědnými za vedení jednotlivých skladů. Veškeré chemické látky a směsi jsou evidovány, pro sklady a pracoviště s těmito látkami jsou k dispozici platné bezpečnostní listy a ke stanoveným směsem také pravidla pro bezpečné zacházení s nimi a na ochranu životního prostředí.

Dlouhodobým trendem v oblasti používání chemických látek a směsí je bezpečné zacházení s nimi a postupné nahrazování těchto látek látkami šetrnějšími ke zdraví zaměstnanců a životnímu prostředí.

Ovzduší

Společnost OHL ŽS, a.s., aktuálně neprovozuje žádný vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší.

Jedinými stacionárními zdroji znečišťování ovzduší zůstávají plynové kotelny v areálu Brno-Slatina, které jsou průběžně kontrolovány a udržovány v optimálním stavu. Na tyto nevyjmenované zdroje se nevztahují požadavky zákona o ovzduší, provádí se u nich pouze pravidelná kontrola spalinových cest a měření účinnosti spalování dle platných právních předpisů. Případně další povinnosti týkající se požární bezpečnosti.

Dále do této oblasti spadají také klimatizační zařízení v objektech využívaných společností. Všechny klimatizační jednotky jsou evidovány a jsou u nich prováděny pravidelné kontroly úniku F-látek (chladiva). U jednotek s vyšším obsahem chladiva, u nichž je to vyžadováno příslušnými předpisy, je vedena Evidenční kniha zařízení, ve které jsou pravidelně vedeny servisní záznamy.
Ve stanovených lhůtách jsou těmto zařízením prováděny kontroly z hlediska energetické účinnosti dle energetického zákona.

Vodní hospodářství

Oblast ochrany vod je zajišťována dle Řádu ekologie prostřednictvím vedoucích zaměstnanců na jednotlivých projektech a ekologem společnosti. Na všech stálých základnách firmy je nakládání s odpadními vodami řešeno prostřednictvím Vodovodů a kanalizací v jednotlivých lokalitách nebo prostřednictvím specializovaných firem zajišťujících nakládání s odpadními vodami a kaly ze septiků.

Tam, kde je to stanoveno, jsou prováděny pravidelné rozbory odpadních vod, případně kontroly těsnosti kanalizačních jímek (areál Brno-Slatina, areál Ostrava-Svinov). V areálu Ostrava-Svinov proběhla v posledních letech rekonstrukce povrchu a kanalizace v areálu s cílem odstranit odchylky od požadovaného stavu.

V lokalitách, kde je nakládáno se zvýšeným množstvím látek závadných vodám, jsou zpracovány a udržovány havarijní plány na ochranu vod. Areály, popřípadě stavby nacházející se v záplavových územích, jsou vybaveny povodňovými plány, které jsou v souladu s nadřazenými povodňovými plány.

Obecná ochrana životního prostředí

V posledních letech vzrůstá pozornost při dodržování požadavků na obecnou ochranu životního prostředí v prostorách námi prováděných staveb. Patří sem zejména ochrana dřevin rostoucích mimo les, ochrana významných krajinných prvků, provádění prací v kořenových systémech stromů, apod. Nejvíce problémů se v této oblasti vyskytuje při kontrolní činnosti našich subdodavatelů. Příčinu největšího množství těchto problémů spatřujeme v nedostatečné předprojektové přípravě a v některých případech také v protichůdných instrukcích v projektech. Těmto nedostatkům se snažíme předcházet školením našich zaměstnanců a také důsledným přenášením povinností na naše subdodavatele.

 
vyrobila Omega Design