Úvod > O společnosti > Profil společnosti > Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Politika v oblasti výzkumu a vývoje

Od roku 2013 společnost spolupracuje s vysokými školami technického zaměření. Společně s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), fakultou stavební hledala možnosti podílet se na konkrétních výzkumech či grantech vypsaných Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Spolupráce probíhala na stavbách formou posudků, stavebně-technických průzkumů, posouzení a nedestruktivního zkoušení. Zahájena byla spolupráce s Centrem AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies), což je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií v oblasti stavebnictví, dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Členové společnosti OHL ŽS, a.s. působící v útvaru Technická kancelář současně sledovali vývoj ve stavebnictví, a to zejména svou aktivní účastí na konferencích, v odborných spolcích a sdruženích – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Česká tunelářská asociace (CzTA) ITA-AITES, Česká společnost pro bezvýkopové technologie (CzSTT), Česká betonářská společnost, Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC). Cílem bylo co nejrychleji zjištěné novinky aplikovat do stavební praxe.

Tyto navázané spolupráce s jednotlivými odbornými organizacemi budou pokračovat i v roce 2017.

Byly zahájeny nové vývojové projekty bezpečný přechod a e-mobilita pro mobilní napájení a řízení procesu napájení elektrobusů a jiných zařízení určených pro hromadnou přepravu osob společně s externí společností.

EPOS
V letech 2013 a 2014 divize Technologie závodu Železnice vyvinula „Energetickou posilovací stanici EPO S2“. Jde o zařízení, které umožní větší využití energie rekuperované při brzdění dopravních prostředků, a to za pomoci jejího dočasného deponování v superkapacitorových bateriích a následného uvolnění zpět do trakčního vedení v okamžiku její potřeby. Zařízení bylo navrženo pro vestavbu do prostor měnírny Hlubočepy v Praze, která je umístěna v bezprostřední blízkosti napájené trati. Vzhledem k značnému sklonu napájené trati a velké hustotě provozu se zde nabízí téměř ideální podmínky pro nasazení stanice EPO S a zlepšení energetické efektivity provozu dopravních prostředků, úsporu elektrické energie (snížení emisí CO2) a prodloužení životnosti elektrických komponent připojených na trakci. Předpokládaná životnost zařízení je 20 let.

Vzhledem k celosvětovému vývoji cen elektrické energie (trvale stoupají) a cen polovodičových prvků a superkapacitorů (trvale klesají) se zvýšila výhodnost nasazení superkapacitorových stanic za účelem lepšího využití rekuperované energie v analogických projektech.

Pevná jízdní dráha
V rámci realizace staveb v minulosti byla uplatněna nová progresivní konstrukce železničního svršku, tzv. pevná jízdní dráha (PJD). Jedná se o novou konstrukci, kdy pro uložení pražců není použito tradiční štěrkové podloží, ale armovaná betonová deska, jejíž součástí jsou i speciální zabetonované pražce. Přínosem inovativního řešení je delší životnost železniční dráhy (více než 50 let), vyšší stabilita železničního svršku, minimalizace nákladů na údržbu železniční tratě a nižší náklady při ražení tunelu.

V roce 2016 byla aplikována pevná jízdní dráha na koridorové trati v Trenčíně na Slovensku na mostě přes řeku Váh. Systém pevné jízdní dráhy RHEDA byl poprvé v rámci České republiky a Slovenska použit na mostě delším než 25 m.

Aplikováním nových konstrukcí na trhu výstavby železnic, jako je konstrukce pevné jízdní dráhy, chce společnost zvýšit svoji konkurenceschopnost a rozšířit své portfolio produktů.

Převozná měnírna pro napájení drážní trakce 3 kV DC
V roce 2015 dokončila divize Technologie závodu Železnice vývoj a realizaci tohoto projektu a zúčastnila se soutěže Skupiny OHL „LIDERA “. Účelem projektu bylo nahrazení stabilní trakční měnírny za účelem její rekonstrukce a její další využití k podobným účelům po celou dobu její životnosti (cca 30 let). Jednalo se o návrh, vývoj, realizaci a dodávku kompletní sestavy technologie potřebné pro napájení stejnosměrné drážní trakce a její vestavbu do převozných kontejnerů, vyrobených z aluzinkových zateplených sendvičových panelů, s dobrými termoizolačními parametry a dlouhou životností. Kontejnery byly navrženy s ohledem na možnost jejich přepravy jak po drážním, tak i po silničním tělese.

Zařízení bylo vyrobeno pro potřeby Správy železniční dopravní cesty, s.o. a instalováno v železniční stanici Běchovice, ale je ho možno modifikovat i pro nasazení pro napájení stejnosměrné drážní trakce jiných provozovatelů v ostatních zemích, což bylo nabídnuto prostřednictvím soutěže LIDERA.

Mostní konstrukce
V roce 2015 byla zahájena výstavba dvou dálničních mostů na Slovensku. Poprvé bylo užito metody postupného výsunu s formou na pevné stolici a betonáže na posuvné skruži. Oba mosty mají rozpětí přesahující 50 m a délku přesahující 600 m. Při projektování těchto mostů probíhala úzká spolupráce pracovníků Společnosti s projektanty obou mostů, což vedlo k řadě originálních řešení, tato řešení pak výrazně snížila náklady. Zavedením dvou nových technologií chce Společnost zvýšit svoji konkurenceschopnost a zajistit reference pro výstavbu dálničních mostů velkého rozpětí.

Patenty
Společnosti byl na základě řízení udělen patent jako právní ochrana na zapojení energetické posilovací stanice. Společnost je vlastníkem patentu společně se společností Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Plzeň. Uvedený patent byl udělen na základě přihlášky číslo 2008-19808 a přihlášen dne 27. března 2008. Patent je zapsán pod číslem 18946. Datum registrace v Úřadu průmyslového vlastnictví u dokumentu se zahraniční prioritou připadá na stejný den jako den přihlášení, tj. 27. března 2008.

 
vyrobila Omega Design