Úvod > O společnosti > Profil společnosti > Strategie společnosti

Strategie společnosti OHL ŽS

Ve své strategii usiluje OHL ŽS o poskytování kvalitních služeb a řešení na základě vysokého standardu služeb a serióznímu přístupu k zákazníkovi. Dále o udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

Zaměřuje se na pečlivé dodržování pravidel řízení a aplikaci principů maximální transparentnosti v obchodních vztazích.

  • Odpovědnost OHL ŽS se uvádí do praxe prostředním závazku trvalého zlepšování, inovace a pokroku, transparentní informovanosti, racionální a vyvážené integrace různorodých prvků ze všech oblastí působnosti s cílem standardizace komunikace při styku se zájmovými skupinami.
  • Ekonomické řízení založené na zlepšování produktivity, růstu investic a diferenciace rizika prostřednictvím územní expanze má příznivý dopad na místní zájmové skupiny a prostředí, v němž rozvíjí své aktivity, neboť podporuje místní podnikatelský sektor a vytváří pracovní místa.
  • Řádné hospodaření zahrnuje odpovědnost, efektivnost a transparentnost ze strany řídicích orgánů firmy. OHL ŽS přináší proveditelná řešení, přijímá nové organizační modely a s péčí zdokonaluje formy chování a komunikace se svými investory a akcionáři.
  • OHL ŽS v rámci Skupiny OHL propaguje plnění principů lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.
  • Odpovědnost vůči vlastním zaměstnancům se zaměřuje na vytváření bezpečných a stabilních pracovních podmínek a pracovních míst, dále na podporu profesního i osobnostního růstu a na podporu různorodých a rovnoprávných pracovních příležitostí.
  • Sociální odpovědnost přispívá ke zlepšování kvality životních podmínek v zemích svého stálého i dočasného působení. OHL ŽS od počátku dodržuje svůj významný závazek podporovat kulturní sféru.
  • Ekologická odpovědnost a úsilí o zachování životního prostředí představují konstantu všech činností OHL ŽS.
  • Důraz na jakost a excelenci všech aktivit OHL ŽS při plnění legislativních a smluvních požadavků v míře, která přesahuje jejich očekávání.
  • Inovace a technologický vývoj jsou považovány za jeden ze základních pilířů pro dosažení vyšší ekonomické efektivity a ke zlepšení konkurenceschopnosti v rámci respektu k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.
  • Nutnost zapojit všechny své spolupracovníky včetně dodavatelů a subdodavatelů do práce spojené se šířením hodnot, pozitivních praktik a modelů chování vlastních OHL ŽS při provádění činností a poskytování služeb.
 
vyrobila Omega Design