Ekonomika společnosti

ukazatel 2003 2004 2005
Výkony 8 391,3 8 084,0 8 820,1
HV před zdaněním 130.8 146.9 255.0
HV za období 67.9 84.5 189.2
ROA – rentabilita celkového kapitálu 1,78% 1,91% 4,00%
ROE – rentabilita vlastního kapitálu 7,96% 9,08% 17,04%
ROS – rentabilita tržeb 0,81% 1,05% 2,15%

Číselné údaje jsou uvedeny v mil. Kč., pro srovnání dle českých účetních standardů.

Dlouhodobě vytvářený trend zvyšování produkce, nastartovaný v roce 1993, byl konečně doplněn i odpovídajícím růstem zisku. Na tomto místě je nutno vyzvednout působení majoritního vlastníka, španělské stavební skupiny OHL, na zvyšování kvality vnitřního systému řízení, důrazně bránícímu vzniku vnitřních ztrát.

Ekonomické výsledky roku 2005 zaznamenaly několik „zápisů do firemní historie“. Největší produkce výkonů, přidané hodnoty, zisku před zdaněním i celkového výsledku za účetní období, vlastní kapitál poprvé překročil magickou hranici jedné miliardy Kč, vztah pohledávek a závazků na velmi dobré úrovni, dostatek pracovního kapitálu.

Zlepšila se vnitřní struktura rozvahy, kde vždy problémový poměr dlouhodobých aktiv a vlastního kapitálu klesl z 1,46 na 1,25. Emise obligací přinesla potřebné prostředky k posílení pracovního kapitálu. Bilanční suma je na úrovni přiměřené trendům zvyšování obratu.

Výkony společnosti se zvýšily o 736.076 tis. Kč, tedy o 9,1%. Provozní hospodářský výsledek stoupnul o 105.915 tis. Kč, což je 50,5%. Celkový výsledek hospodaření před zdaněním stoupnul o 108.140 tis. Kč, tedy o 73,6%. Celkový výsledek hospodaření za účetní období se zdvojnásobil – zvýšení o 104.708, tedy o 123,9%.

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) se zvýšila z 1,91% na 4,00%. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se zvýšila z 9,08% na 17,04%. Rentabilita výnosů (ROS) zaznamenala vzestup z 1,05% na 2,15%.

Předpokládaný vývoj v roce 2006

Společnost v roce 2005 zaznamenala velmi významné zlepšení hospodářských výsledků. Protože se vyčerpává potenciál základního zaměření drážních staveb – koridorové železniční stavby na Moravě – musela společnost již v předstihu hledat nová odbytiště. To bylo zřetelné již v roce 2005, kdy společnost ztrojnásobila objem prací v zahraničí v drážním segmentu.

V roce 2006 se předpokládá další, teď už mírnější zlepšení výsledků hospodaření. Důvodem tohoto zmírnění je nutnost provádění prací v zahraničí, nákladově mnohem náročnějších než jsou práce v Česku. Svoji roli hraje i růst výkonů v pozemním segmentu trhu, nákladově náročnějším.

V rozvaze budou pokračovat trendy, nastavené přibližně v roce 2003. Největší důraz bude kladen na zajištění dostatečné masy provozního kapitálu a snižování rozporu mezi dlouhodobými aktivy a vlastním kapitálem.

Dále porostou rentability ROA a EBIT na aktiva v důsledku optimalizace bilanční sumy a růstu celkového HV. Rentabilita vlastního kapitálu zaznamenává snížení, protože významně roste vlastní kapitál, ukazatel rentability výnosů představuje největší výzvu pro představenstvo společnosti danou majoritním vlastníkem – růst provozního zisku.

 
vyrobila Omega Design